Displaying extended context for query match in text 203
    

' cuachaill timcheall , ' s a ' toirt riag a - mach , ' s a ' stad , ' s ag èigheachd , ' s a ' còmhradh ris fhèin gu dian , ' s bho àm gu àm a ' leigeil às plath gaoithe .
 
Bha de sgreamh is de dh ' oillt air Tormod na dh ' fhòghnadh do thriùir , ach cha robh a chridhe falamh de dh ' iochd .
 
Bha ' m bodach a ' toirt a - steach bràthair - athar air .
 
Coinneach mùdach , dùdach , frionasach , an - amharasach na h - an - aimsir .
 
A bhiodh uaireannan ga chall fhèin leis an droch nàdar timcheall a ' chruidh .
 
A bhiodh a ' guidheachan dha na daimh , ' s a ' siamaich dha na gamhna , nuair nach gabhadh iad a chomhairl ' ' s a ruitheadh

[TD 42]

iad air , an àite dhol tron a ' gheat ' .
 
Ruitheadh iadsan an uair sin a - rithist , air lost mar a bha esan , a ' sadadh an casan - deiridh gu deas is gu tuath , ' s a ' toirt dùbhlan dha

Powered by CQPWeb