Displaying extended context for query match in text 102002
    

” B ' e sin an ceòl , ' s an naigheachd àghmhor ' Sheinn na h - ainglean anns na h - àrdaibh , Ag innseadh gu ' n d ' rugadh Slànui ' ear Am Betlehem , am baile Dhàbhaidh .
 
B ' e sin sgéula binn nam beannachd , Mu ' n aoidh a rinn téarnadh gu talamh , Cha ' n ioghnadh mi bhi mùirneach , geanail , Is gile na ghrian mo leanabh .
 
Dh ' fhollsich réulta do na righrean , Lean iad i mar iùil gu dìleas , Fhuair iad ' n am achlais fhein thu , A ' s rinn umhlachd dhut gu làr .
 
Thairg iad òr dhut , mirr a ' s tùis , Thug iad aoradh dhut a ' s cliù , B ' e turas an àigh do ' n triùir , Thainig a shealtuinn mo rùin .
 
O ' n a dh ' innis aingeal Dé dhuinn Gu ' n robh ' n fhoill an cridhe Heroid , Dh ' fhalbh sinne leat do ' n Eiphit G ' a sheachnadh mu ' n deanteadh béud ort .
 
O !
 
' Heroid a ' chridhe chruaidh , Cha

Powered by CQPWeb