Displaying extended context for query match in text 217001
    

' ainmich mi , bha , mar an ceudna , dà rioghachd .
 
Air an taobh an iar bha na Sgottaich Eireannach , agus air an taobh an ear bha na Sasgunnaich Ghearmailteach .
 
Aig deireadh na h - ochdamh linn , thàinig na Lochlannaich , agus an sin bha ' n ceol air feadh na fìdhle .
 
Anns an ùdaig a bh ' ann , fhuair an righ Sgottach , Coinneach Mac Ailpein , seilbh , sa ' bhliadh -

[TD 11]

na 844 , air righ - chathair nan Cruithneach , agus chuir e air bonn rioghachd Sgottach - Cruithneach air an taobh tuath de Chluaidh agus de Fhorchu .
 
Theirig na Cruithnich mar chinneach air leth .
 
Cóig fichead bliadhna ' na dhéigh so , thàinig crìoch air an Stàid Bhreatunnaich a bh ' anns an àirde n - ear de ' n dùthaich sin a bha deas de ' n chrìch a dh ' ainmich mi cho minig .
 
Chaidh so a thoirt mu ' n cuairt le ìnnleachdan an t - Sasgunnaich , Eadmund , aig an robh seilbh air Northumberland , agus Chaluim , a bha riaghladh na cearna a bhuineadh do na Cruithnich agus do

Powered by CQPWeb