Displaying extended context for query match in text 100
    

' e sud salchar nan steallag , Tigh ' n an uachdar air chruineachd an fhuinn .
 


[TD 35]

Mo chreach Tearlach ruadh , boidheach , Bhi fo bhinn aig rìgh Deorsa nam biasd ; B ' e sud dìteadh na còrach , An fhirinn ' sa beul foipe sios ; Ach a rìgh mas a deoin leat , Cuir an rìoghachd air seol a chaidh dhinn , Cuir rìgh dligheach na còrach , Ri linn na tha beo os ar cinn .
 
Mo chreach armailt nam breacan , Bhi air sgaoileadh ' s air sgapadh ' s gach àit , Aig fior bhalgairean Shasuinn , Nach do ghnathaich bonn ceartas na ' n dail ; Ged a bhuannaich iad baiteal , Cha b ' ann da ' n cruadal na ' n tapadh a bha , Ach gaoth n - iar agus frasan , Thigh ' n a nios oirnn bharr machair nan Gall .
 
* S truagh nach robh sinn an Sasunn , Gun bhi cho teann air ar dachaidh sa bha , ' S cha do sgaoil sinn cho aithghearr , Bhiodh ar dicheall ri seasamh n ' a b ' fhearr ; Ach ' s droch dhraoidheachd a

Powered by CQPWeb