Displaying extended context for query match in text 81001
    

) an Cape Breatunn .
 
Air Di - haoine thainig sainn am fagus do Eilean Prionnsa Eideard , no Eilean Phionnsa Iomhair , ainm a thugadh air bho Phrionnsa Iomhair , Diuchd Khent , athair na Ban - righinn oir b ' e an t - ainm a thug na Frangaich air , Eilean Eoin no Eilean Iain , air son Eion Baiste .
 
Chan ' eil aon de na h - ainmibh freagarach , agus tha so a ' dearbhadh cho bochd , gann - bhriathrach ' s a tha muinntir an latha ' n diugh air son ainmean aiteann an coimeas ris na seann Ghaidheil , aig an robh ainm fa leth air son gach eilean us loch , us cnoc us abhainn us gleann us monadh , a chitheadh iad .
 
Tha mi creidsmn gu math gun tugadh iad an t - Eilean Fada mar ainm air , oir tha e seachd fichean mile air fad agus da fhichead air leud .
 
Sheol sinn seachad air a ' cheann sear de ' n Eilean eadar e fein agus Ceap Breatuinn .
 
Cha - n ' eil an t - ainn so freagarrach air an eilean so , nas

Powered by CQPWeb