Displaying extended context for query match in text 101
    

fhoghuimin uaithe .
 
22 Beir mo mhallachd fein do m ' mhathair , O ' n ' si charaich mi fo gheasaibh ; O ' n ' si chuir mi ' n lathair m ' fhulang , A Chuchullin , b ' ann fo d ' chleasaibh .
 
23 Anam ' s cridhe na Con G ' a bhron cha mhor nach do sgar ; An t - oglach ciallach glan , An gaisgeach ur a ' Dundalgainn .
 
24 Conlaoch caomh mo charaidsa , ' S mairg mi a ghiorraich a shaoghal ; Nann bitheadh Conlaoch agamsa , Cha bhithinn an nochd a ' m ' aonar .
 
25 Nam bithinnse is Conlaoch caomh , Ag iomairt chleas air aon taobh ; Chuireamaid gu tarabeartach treun , Air fearaibh Alb is Eirin .
 
26 ' S mise leannan na craobh ruaidhe , Leannan Ioghna ' s Ullin ; Innis a luchd mantra , Gur mise Cuchullin .
 
27 Chuchullin a chridhe chruaidh , Gu bheul an nochd fo dhiombuaidh ; Bhi faicinn a Mhic ga chleth cal gadhi , Gun chaill e cheut ' s chuimsa .
 
28 Togamaid leinn airm an fhir , Claidhé ' s giath Chonlaoich ghil

Powered by CQPWeb