Displaying extended context for query match in text 179
    

aibh do ' n chrabha ach treibh - dhireas , soirbheacha , solas , agus tearmann feolmhor , na h earbaibh ar sonnas reu , oir cia taitneach air bith leibh - fein iad sho , ' ta iad air chint , co ' - dorainneach bhas - mhor re h ain - diadhachd fholasach , giodh d ' is i an dreach beagan is fearr .
 


[TD 226]

SHEOLA X .
 
Ma ' s ail leibh pilleadh agus bith beo , iompoichibh gu runach , agus na gabhaibh uin fhadda d ' ar comhairle , mar ann an gnothach amharasach .
 
Na bithibh iom - luath , mar dhaoin ' a ' ta neimh - chinteach , an e Dia , no an i an fheoil , uachdaran a ' s fearr ; an i neamh , no ifrionn ceann - uighe a ' s fearr ; an e am peaca , no an i an naomhachd slighe a ' s fearr .
 
Ach cuirribh uai - ' bh ar sheann - ain - mianna feol - mhor , agus roighnichibh leassacha beathaidh , air ball , agus le ruin shuidhicht ' anama : na bitheagh aon run ag -

Powered by CQPWeb