Displaying extended context for query match in text 400066
    

gann gu leòr an dràsda fhéin .
 
Tha féill air an Uisge - bheatha fad is farsaing , agus is ann an siorramachd Inbhirnis a chaidh gu leòr de na bhatar ag òl dheth air feadh an t - saoghail a ghrùdaireachd .
 
Chan e a h - uile uisge a nì a ' chùis airson Mac - na - praisich , ach tha e freagarrach gu leòr an so agus is iomadh galan dheth a tha dol ann am botuil gach bliadhna .
 
Tha tighean - grùdaireachd air feadh na siorrachd , an Dail - chuinnidh , Tom - aiteann , Inbhirnis agus anns A ' Ghearasdan .
 
Far a bheil an talamh torrach , a - mach á Inbhirnis gu ruig A ' Mhanachainn agus mun cuairt , tha tuathanachas gu ìre mhór a ' dol air adhart , agus crodh gan cumail gu bainne a chumail ris na bailtean timcheall .
 
Tha cosnadh math asda sin an dràsda bho sguir an cogadh mu dheireadh .
 
Ann an Gleann Farrar agus as

[TD 136]

[ Sanas ]

[TD 137]

A ' Ghleann Mhór shìos taobh A ' Ghearasdain , far a bheil ionaltradh air na cnuic agus beagan talamh - àitich

Powered by CQPWeb