Displaying extended context for query match in text 102003
    

stigh thun do bhrochain , agus na bi a seasamh a ' sin ri goileam gun seadh ; b ' fhearr leam gu ' n taghadh tu do chuideachd .
 
' Bha na tri fir a ' tionndadh m ' an cuairt le ioghnadh , an uair tharraing Peigi Nic - Ille - Mhicheil an aire , ag radh gu h - athaiseach , diongmhalta , ' Seadh , a Dhonnachaidh Mhic - Ille - Mhicheil , thig a stigh a ' s gabh do thea agus leig le Iain - Mor dol a stigh a ghabhail a bhrochain — brochan , brochan , brochan a ghnath ; cha ' n iongantach an duine truagh a bhi bodhar ; tha a chlaigeann tiugh , stallachdach air a dhinneadh làn brochain .
 
' “ Fhreagair bean Iain - Mhoir a cheart cho athaiseach agus neo - ar - thaing cho nimheil ris an te eile , ' Seadh Iain - Mhoir thig a stigh thun do bhrochain agus leig le Donnachadh Micheil dol a stigh thun a thea ; tha an duine truagh bochail mu ' n tea ; is e a ' chiad fhear d ' an t - sliochd no

Powered by CQPWeb