Displaying extended context for query match in text 101
    

Na ' s na Cruachanadh braga bladhar , A thuiteadh mo Chiuinlaoch caomhsa .
 
106 Nan tuiteadh tu ann an Laogam , Ann cathan ghaisgeach , is mhilidh ; Cho ghabhain asad mar eiric , Cuig ceud do chlanna Mhic Rioghraidh .
 
107 Chuala mi , ' s fada uaith sin , Sgeula bu chosmhuil ri cumha ; Bhi ga h airis leom gu trom , Gun chiall , gun chonn air an tulaich .
 
108 A Chonnlaoich ud chaoimh mo charaid , Is mairg mi ghearraich do shaoghal ; Na ' m bitheadh tu Chiuinlaoich agam , Cho bhithinn a noc am aonar .
 
109 Na ' m bithinn , s mo Chonnlaoch caomh , Comhla ' ' g iomairt chleusa , calma ; Bh ' eireamaid geill o thuinn gu tuinn , Do dh ' fhearadh Eireann is Albann .
 
110 Och is ochain !
 
a Mhic dhileis , Mo thuras o Chriocha Ulann ; Dholl a chomhrag nan gath - guainne , Ochain !
 
gur a cruaidh am fulang .
 
111 Och agus och !
 
nan och eithre , ' S truagh mo thuras chum na beinne ; Faoighe mo Mhic , san dara laimh , Agus

Powered by CQPWeb