Displaying extended context for query match in text 102003
    

n a cuideachd , á cupan - comanachaidh òir ; oir mar nach biodh e comasach dhoibh eadar - dhealachadh a dheanamh , chuir iad rompa gu ' n iobradh iad beatha gach aon de na baintighearnan eile , gu iad fein a shaoradh bho amharus d ' a taobhse .
 
Ach is e deireadh mo sgeoil a ' chuid is fearr de ' n iomlan .
 
Co aca is ann o bhi a ' cadal fad cheithir - la - deug air leaba chruaidh fhraoich , no le bhi air a beathachadh re na h - uine ud air brochan - bainne agus im ; no co dhiu a bha no nach robh buaidh - atharrachaidh aig a ghàbhadh troi an deachaidh i ' n a cuairt eagalaich air uchd na tuil gu Lag - a ' - mhuilinn , air a caileachd agus air a slainte — coma , co dhiu — mu ' n deachaidh bliadhna eile thairis , rugadh nighean dhi , agus ri h - uine , dithis mhac .
 
Chaith i fein agus a companach uasal feasgar an laithean ann an sonas agus ann an siochainnt ; chaochail iad aig seann aois , ann an

Powered by CQPWeb