Displaying extended context for query match in text 101
    

An t shaor shlat chalma , chaomh , cheutach .
 
98 ' S mise Cuchulain nan cleusan A chuir na geusan mo laogh uamsa ; No ceilidh air na fir fheachda , Gur h - ann dhamhsa ' s deacair truaighe .
 
99 Gur mi Cuchulain na ceardach , Dalta Chonail , àrd - Riogh Ulann ; No ceilidh air luchd an Tuire , Nach mise dh ' uraich a mulad .
 
100 A mharbh mo Mhacan caomh aluin , B ' fhearr ann gàbhadh du na chunnaig ; Na ' m bithidh mo mhac a lathair , Cha bhithinn mar tha co dubhach .
 
101 Do tha cloidh ' nean is sgiath Chiuinlaoich , Thall air an rùgh , a sior dhealradh ; Mi g ' an caoidh mar seach mar sin , Bhi gun chaomh , gun Mhac gun bhrathair .
 
102 Gur maith do na Loithre buadhach , Gur fearr do dh ' uaisle na h Alla ; Gur maith do dh ' aon neach air thalamh , Nach h iad bu bharant gud mharbhadh .
 
103 Gur maith do ' n fhear liath Mac Damhain , Nach e bu cheannas ri d ' mharbhadh ; Nach

Powered by CQPWeb