Displaying extended context for query match in text 102001
    

m baile - mòr ; agus chaidh e ' staigh do choille ' s chuir e ' n t - seiche mu ' cheann .
 
Thàinig grunnan ian ' s laidh iad air an t - seiche .
 
Chuir Dòmhnull a mach a làmh , ' s rug e air fear dhiubh .
 
Mu

[TD 203]

shoillseachadh an latha dh - éirich e ' s dh - fhalbh e .
 
Ghabh e gu taigh duine - uasail .
 
Thàinig an duine uasal gus an dorus , ' s dh ' fheòraich e do Dhòmhnull dé bh ' aige ' n a achlais .
 
Fhreagair Dòmhnull gu ' n romh fiosaiche .
 
“ De ' n fhiosachd a bhios e ' deanamh ” ars ' an duine uasal .
 
“ Bithidh na h - uile seòrsa fiosachd ” arsa Dòmhnull .
 
“ Thoir air fiosachd a dheanamh , ” ars ' an duine uasal .
 
Dh - fhàisg Dòmhnull an t - ian gus gu ' n d ' thug e ràn ás .
 
“ Ciod e ' tha e ' g radh ?
 
” ars ' an duine uasal .
 
“ Tha e ' g radh gum bheil toil agadsa ' cheannach

Powered by CQPWeb