Displaying extended context for query match in text 101
    

ar neart mar chreag nach aom ; ' S tric a chuir sinn do namh gu cuan , Tha Roc na shuain gu faoin .
 
20 Mar beo do Roc nan cleas luath , Gille bu chruaidhe an cath threun ; Diolaidh mi a leon gu cas ' Ma bhitheas an fhaich am reir ( do ' m ) .
 
21 Phill Fearghus bu mhor blagh ' Sa magh a critheadh fo cheumaibh ; Sid e Cormac righ na Muile , Ag iarraidh fuil Ruic is beuman .
 
22 Crom ghleann ' s fhada bha slan , Is tamh aig eilid nan raon ; Gun ghuth cogaidh gun luaidh air , Gun fhuaim bais a struth o Mhaoil .
 


[TD 65]

23 Fheara na geillibh do ' n athach , ' Se labhair Fionn ' s cath na ghruaidh ; Pillibh an ruaig suas Druimalba , Faiceadh Cormac call a bhuaidh .
 
24 Chaidh na fir an dail a cheile , Goll a ' caithe na faiche ; Oscar mo shar Mhac dealanach , Caoilte eridhe na gaisge .
 
25 Cuthullin an aigne mhoir , Faolan og , agus Diarmad maiseach ; Toscar nan arm geura Bha mi fein a ' measg

Powered by CQPWeb