Displaying extended context for query match in text 102005
    

mhilleadh righ Tèarlach , ' S a tha nis oirnn ag éirigh gu strìth .
 
' S mur caochail sibh faction , Gu ' m bi taobh dearg ur leapa , Ur fuil bhi taosgadh an claisean ' s an dìg .
 
' S gu ' n cluinnteadh feadaireachd luaidhe , An lorg sradag na cluaise , ' S mnài ' g acain — ' s cha chruaidh leinn an caoidh .
 
ORAN DO MHAC - GILLEAIN Mur b ' e ' n abhuinn air fàs oirnn , ' S tuil air éirigh ' s na h - àithean , Bhithinn latha romh chàch air a ' chòdhail .
 
Bhithinn latha , &c .
 
Is bochd an eiridinn pàisde , ' N uair a bhuail an lot - bàis e , Bhi gun cheirein , gun phlàsda , gun fheòirnein .
 
Bhi gun cheirein , &c .
 
Is ann de ' n choinnimh is miosa , An gàradh - droma air bristeadh , Mar gu ' m pronnadh sibh slige le òrdaibh Mar gu ' m pronnadh , &c .
 
Is ann de dh - fhòrtan na cùise , Ma ' s e ' n Torc th ' oirbh a '

Powered by CQPWeb