Displaying extended context for query match in text 101
    

' S ghull man ghlasan gach bachd .
 
3 Theich an eilid le fuathas baoth , Chual i glaodh a rain ' a sgairt ; Sheall am fir eum gu nuathara claon , Co iad na daoin tha ruag mo theach ?
 
4 Bha garbh treun mar shruth a ghlinne , ' S am fireach a ' cridheadh fo ghluasad ; Uamhasach mar thorrun a gheamhraidh , Ri oidhche annradh ann àm fuathais .
 
5 Arda mar Ghiubhas na beinne , ' San ceò a ' tionaladh mu ' n cuairt d ' i ; Marbhtach mar cheud tamasg , Aig carra daingean Loda bhuailtich .
 
6 B ' fharsaing rioghachd Gharabh Mhoir , Bu lionmhor sloigh toirt dha cain ; Bha clann mhaoth a ' busteadh ainm , Is daoine a ' crathadh an cinn gu cor .
 
7 Dh ' fhag e a thalla stoirmeil , Dh ' amharc Thuail an fhuilt dhuinn ; Tual Mac righ Lochlain aigh , A choimhich ait an Albinn bhig .
 
8 Air sgiathaibh gaoithe sgoilt e ' n cuan , Gu Duu Mhic Tuail nan ioma ' creach ; Theich na sloigh roimh a cheum , Bh ' an rathad reidh gu

Powered by CQPWeb