Displaying extended context for query match in text 125
    

Ge do rinn i orm de chearbaich , Nach do mharbh i mac na h - éilde .
 
Chunna ' mi , &c .
 
' Nuair a dh ' éirich mi sa ' mhadainn , Chuir mi innte fùdar Ghlascho , Pealair teann a ' s trì puist Shasnach , Cuifean asgairt air a dhégh sin .
 
Chunna ' mi , &c .
 


[TD 228]

Bha ' n spŏr ùr an déighe breacadh , Chuir mi ùille ris an acuinn , Eagal driùchd bha mùdan craiceinn Cumail fasgaidh air mo chéile .
 
Chunna ' mi , &c , Laidh an eilid air an fhuaran , Chaidh mi farasda mu ' n cuairt d ' i , Leig mi ' n deannal ud m ' a tuairmse , Leam is cruaidh gu ' n d ' rinn i éiridh .
 
Chunna ' mi , &c .
 
Ràinig mise taobh na bruaiche , ' S chosg mi rithe mo chuid luaidhe ; ' S ' nuair a shaoil mi i bhi buaillte , Sin an uair a b ' aird ' a leum i .
 
Chunna ' mi , &c .
 
' S muladach bhi siubhal frìthe , Ri là gaoith ' ,

Powered by CQPWeb