Displaying extended context for query match in text 102005
    

gu ' n robh a ' chùis mar a chuala iad .
 
Anns a ' mhaduinn thigear oigeir le falt buidhe bhàn h - uca ; agus na ' m b ' fhior , co bu duiliche air son mar a thachair do ' n bhritheamh na esan

[TD 48]

— ged bu fìrinneach a b ' e e fhein a mhort e .
 
Co luath ' s a chaidh an deò as a ' Mhoiristneach thàinig gaoth fhabhorach air son an toirt gu Leoghas .
 
Thuirt fear an fhuilt bhàin riu , “ Tha mise dol do Leoghas , agus bhithinn ' n ur comaine na ' n leigeadh sibh dhomh falbh comhla leibh anns a ' bhàta .
 
” Cho - aontaich iad uile leigeil leis , agus sheòl am bàta gu ruig Leoghas .
 
Thàinig e gu tir gu sàbhailte leo aig cladach Lerstein faisg air an Stoth Niseach .
 
Air do ' n òganach tighinn air tir dh ' iarr e lorg air tigh a ' Bhrithimh .
 
Agus gun a ' bheag a mhoille chaidh e gu ruig Tabast .
 
An uair a thàinig e tigh a ' Bhrithimh , dh ' aithnich a ' bhean e

Powered by CQPWeb