Displaying extended context for query match in text 11
    

dearg , le ceann buidhe , às am bi iongar a ' bùireadh .
 
Ann an talla na sgoil , a h - uile madainn , aig leth - uair an dèidh naoi , bidh a ' chlann ' s an luchd - teagaisg gu lèir a ' tional .
 
Bidh Murchadh Moireach , am maighstir - sgoile , a ' tighinn a - steach ' s a ' suidhe leis fhèin air sèithear aig cùl na stèids , agus bidh MacCoinnich a ' dìreadh suas chun na stèids as a dhèidh , le Bìoball mòr na sgoil aige fo achlais .
 
Bidh e a ' cur aghaidh air a ' chlann , a ' maoidheadh orr ' a bhith sàmhach , bidh e an uair sin a ' dèanamh ùrnaigh ghoirid , ' s a ' leughadh cuibhreann à facal an Tighearna , ann an guth critheanach , sòlamaite , tur eadar - dhealaichte bho guth nàdurrach .
 
' N uair sin tha h - uile duine a th ' anns an talla , aosd ' is og , a ' seasamh , a ' cromadh an cinn , a ' dùnadh an sùilean , ' s tha MacCoinnich ,

Powered by CQPWeb