Displaying extended context for query match in text 400021
    

fineachan Gaidhealach fa leth , móran diubh air an stéidheachadh air rannsachadh ùr .
 
Bha stuth an so fhéin fo làimh fir - eachdraidh na Gaidhealtachd , agus tha e iomchuidh gun cuireadh an Còmhlan so an clò co - chur ùr de eachdraidh nan Garbh - chriochan .
 
Tha W .
 
R .
 
Kermack air an obair a dheanamh le fiosrachadh agus le sgil .
 
Chan eil aige ach eachdraidh ghoirid ( 157 de dhuilleagan ) agus tha sgrìob aige ' ga thoirt air ais gu 300 A .
 
D .
 
, le cunntas aithghearr air

[TD 89]

Eachdraidh nan Cruithneach is rìoghachd Dhail - riada .
 
Tha an eachdraidh a ' ruighinn 1746 , no Blàr Chuil - lodair .
 
Goirid ' mar a tha an leabhar tha e a ' toirt dhuinn sealladh anabarrach soilleir air fàs agus searg cumhachd a ' Ghaidheil ann an Albainn .
 
A thaobh nan Cruithneach tha Mgr .
 
Kermack a ' leigeil a thaic gu mór air barailean an Ollaimh Jackson , agus is dòcha gun gabh tuilleadh ionnsachadh fhathast mu rìoghachd Dhailriada agus an dòigh anns an tainig i sin agus rìoghachd nan Cruithneach gu chéile .
 
Tha sinn gann cuideachd de

Powered by CQPWeb