Displaying extended context for query match in text 101
    

Geb einaeh gum b ' olc an fheall , Ls maitheamh uaisle na h - Eirinn .
 
51 Thug Cuchullin beum eilli Le moid a mheamnidh is asgeine , Thogadh leis a lamh sa lann , Is sgar e ' n cean ri cholluin .
 
52 Machd aineachd air Eirinn uilli , Dhuitsr uamsa choinchulin ; Sa chead chorn gun fheall , Ann am lathair fearaibh Eirinn .
 
53 Rinn mise gniomh air gilu nan cuan , Creideadh an Ri mur is dual , Tha leaba aon laoich ' n so a bha air Cuan , Tha niudh gun aisag aig Iomairt stuaigh .
 
54 Thrial gu tigh teimhre nan Righfhath , Ghabhail gèil air fearaibh Eirinn .
 
O .
 
1 .
 
FIONN IS GARA MAC STAIRN .
 
225 lines .
 
Dr .
 
Irvine ' s MS .
 
, page 129 .
 
Copied by Malcolm Macphail .
 
Edinburgh , April 1 , 1872 .
 
1 SGUAB Garbh na sleibhtean , ' S ghull na glinn fo chois ; Lub na caoilltean an cinn ualach , ' S thiormuich suas na tuiltean uisg .
 
2 Shrannadh a ' Mharc shluagh a ghaoth , Thuit am fraoch fo fhuaim an tart ; Loisgeadh

Powered by CQPWeb