Displaying extended context for query match in text 125
    

A ' s nan ròsann an .
 
Gheibte tachdar éisg Air a còrsa , A ' s bhi ' gan ruith le leus Anns na mòr - shruthan ; Mordha cumhann geur , Le chrann giubhais féin , Aig fir shubhach , threubhach ' Nan dòrnaibh : Bu shòlasach a ' leum ' Bric air buinne réidh , A ' ceapadh chuileag eutrom ' Nan dòrlaichean ; Cha ' n ' eil muir no tìr Am beil tuille brìgh , ' S tha feadh do chrìch ' Air a h - òrdachadh .
 
An Crunluaith .
 
Tha ' n eilid anns a ghleannan so , Cha ' n amadan gu ' n eòlas A leanadh i mar b aithne dha Tig ' n farasda na còdhail , Gu faiteach bhi ' na h - earalas , Tig ' n ' am faigse dh ' i mu ' n caraich i , Gu faicilleach , gle earraigeach , Mu ' m fairich i ga còir e ; Feadh shlochd , a ' s ghlac , a ' s chamhanan , A ' s chlach a dheanadh falach air , Bhi beachdail air an talamh , ' S air a ' char

Powered by CQPWeb