Displaying extended context for query match in text 115
    

Gach tiodhlac ùr , a naisgte leis .
 
XIV .
 
Chaidh Dubh - nam - buadh a chur air ghleus , ' S gu ' m b ' éibheinn a bhi faisg oirr ' ; ' S na breitheamhnan air stòl leo féin , Toirt clàisneachd gheur d ' a caismeachd ; Thàinig Rosaich o ' n Taobh - tuath , ' An dùil ri buaidh a thaisbeanadh ; Ach bhuadhaich Pàdruig anns an strìth , S gu ' n d ' thug e ' Phìob le ' thapadh dhiubh .
 
XV .
 
' N uair ghlac thu i ad achlais chlì , Bu mhiann le Rìgh bhi ' n taice riut , Bha eòin nan speur , nan geug , ' s nan gleann , Aig ialadh teann mar astar dhuit ;

[TD 49]

Ceòl mar shìth - bhruth o d ' mheòir fhìnealt , Lùth ' or , dhìonach , bhras - bhuilleach , Air sionnsar lìomhta , suainte , mìn - dhubh , ' S cuairt de ' n ìbhridh shnaidhte air .
 
XVI .
 
Ceòl tiamhaidh , cianail , gun bhi trom , O fheadan lom nan cnap - bhuillean ; Muineal crom mar eal ' air tonn

Powered by CQPWeb