Displaying extended context for query match in text 207005
    

“ deur de bhrochan a bhios aig an duine le ' dhìnneir , ” “ ' Dé , ” ars ' an té a thàinig a stigh , “ an seòrsa brochain a th ' ann ?
 
” “ Tha , ” ars ' an té a bha stigh , “ dubh - bhrochan .
 
” “ Nach esan , ” ars ' ise , “ an duine truagh ?
 
Nach ' eil thu ' toirt da dad ach sin ?
 
Tha mise an uiread so de ùine fuidh thighearna Lochabuidhe , ' s cha d ' òl mi brochan gun fhionnan - feòla no rud - eiginn ann .
 
Saoil nach beag do thighearna Lochabuidhe , ged a gheibheamaide damh ' s a ' bhliadhna ; nach beag a dh ' ionndrainneadh e e ?
 
Cuiridh mise an duine agam fhéin a nall an nochd ' s bheir sibh dhachaigh fear de na daimh .
 
” ' N uair thàinig an oidhche chuir i nall e .
 
Chuir a ' bhean an so air falbh an duin ' eile .
 
Thuirt an darna fear , “ Goididh tusa an damh thar na buaile , ' s bheir thu thugamsa

Powered by CQPWeb