Displaying extended context for query match in text 81008
    

comharrachadh gu robh suil bheachd gle bhiorrach aig gach neach air beusalachd no mi - bheusalachd a choimhearsnaich .
 
' S e teisteanas a choimhearsnaich a bh ' ann air gach neach .
 
Cha ' n abair mi idir gu ' m bheil an t - amharus math , ach is glic duine na earalas , ' s air fhiosrachadh dhasan , nach biodh a a h - uile coir aige bhi faicilleach roimh ' n chealgair a ghoideadh an t - ubh circe nach goideadh e ' n t - ubh geoidh .
 
Saoil sibh am b ' ann amharasach a bha e ged a dh ' ionnsaich e mu ' n chleachdadh a bh ' aig Niall gu ' n robh e riamh ris , ' s gu ' m biodh am fear a bhiodh carach ' s a bhaile so carach ' sa bhail ' ud thall ?
 
B ' e gnaths uasal ' s cleachdadh beusail grinn a gheibheadh an t - urram aige .
 
Dh ' aithnicheadh e an sgonna - bhallach ' s a mhaduinn , mu ' n deanadh e car ach a ' bhrogan a chuir uime , bhristeadh e ' m barriall

Powered by CQPWeb