Displaying extended context for query match in text 112004
    

' n cum e uam e .
 
Oh , cia brònach a tha mi gu ' n do chuir mi a leithid a dhimeas air m ' Athair neamhaidh !
 
C ' arson nach d ' earb mi as gun dol gu duine idir ?
 
Oh , cia di - chuimhneach , peacach a tha mi !
 
Thòisich mi aig a ' cheann chèarr an toiseach , an saoil sibh am faod mi tòiseachadh aig a ' cheann cheart a nis ?
 
” “ Mar fhreagairt dha cha b ' urrainn domh ach am parsal a thoirt á m ' achlais , agus a ràdh , “ So ni a chuir ' ur n - Athair d ' ur n - ionnsuidh .
 
Cha do dhi - chuimhnich e sibh , agus cha leigeadh e leamsa an tigh fhàgail gun so a thoirt leam air ' ur son .
 
” Ghabh an seann duine am parsal ' n a làmhan , agus dh ' amhairc e air , an sin dh ' éigh e r ' a bhean , “ A Phatience , thig a nuas gu grad .
 
' Na bi mi - chreideach , ach creideach .
 
' Tha

Powered by CQPWeb