Displaying extended context for query match in text 101
    

n fhearr a luchd aon tigh , 43 ' S cho d ' tabhir u mo Ghèil air Sàil , S gun annad fein ach allamarrach .
 
44 Sin nuair dh ' eirich ' n da thriath , Le neart an cloidhean is an sgia ; Gun d ' fhogradh an tallamh team , Le traighean ann sa ' nuair sin .
 
45 ' S ioma Buille fuidh bhile sgia , S fuaim Clishnich re Cliar , Mar fhuaim Coille le gaoith nan Gleann , Bha Scleo nan curidhnan co teann .
 
46 Seachd oidhchean agus seachd là , Dhoibh aig Imarscleo sa aig Jomarb hai ; Sa ' n ceann an noidheamh trà Cho b ' aird e n Garbh air amhoigh na Cuchullina Ghaisae .
 
47 Ach an ceann an t seachdamh lò , Thug Cuchullin beum dhò , Sgoilte leis o Bhruan gu Bran , An sgiath eangach òrbhuigh .
 
48 Noish on a theirig mo sgia , A Choinchullin a dhairgneas triath ; Aon cheim teichidh siar no Sor , Cho dliubhram is mi ' m bheatha .
 
49 Bheirimsa Briathar Riogh eile , Se labhair e n t ard Chu Joraghil ; N t aona Chèim

Powered by CQPWeb