Displaying extended context for query match in text 207003
    

Dh ' fhuirich Cormac ' an Caisteal Righ Ceist , ach chaidh Alastair air ais gu àit ' athar .
 
An uair a chunnaic a mhàthair e chuir i fàilte mhòr air , agus rinn athair toileachadh mòr an

[TD 144]

uair a chual e gu ' n robh Cormac ' n a Righ Òg Ceist .
 
Rinn an Righ an so cuilm mhòr eile do dh ' Alastair agus d ' a bhean , agus do na h - uile ' bha mu ' n cuairt air .
 
Agus cha d ' fhuair mise ach ìm air éileig , brochan ' an craidhleig , brògan paipeir .
 
Chuir iad an allt mi , ' s theirig iad .
 


[TD 166]

VII .
 
A TALE OF THE SON OF THE KING OF IRELAND AND TE DAUGHTER OF THE KING OF THE RED CAP .
 
[ Beurla ]

[TD 167]

[ Beurla ] SGEULACHD AIR MAC RIGH ÉIRIONN AGUS NIGHEAN RIGH A ' CHURRAICHD RUAIDH .
 
BHA Righ roimhe so ' an Éirinn a bha pòsda dà uair , agus aig an robh mac ris gach té d ' a mhnathaibh .
 
Bha ' n dara bean ro dhona do mhac na céud mhnà

Powered by CQPWeb