Displaying extended context for query match in text 102005
    

eolas air a ' Phiobaire .
 
Bha na cuimhneachan taitneach , oir “ gheibhear gairdeachas ' s a ' bhròn .
 
” Thog smuain na bantraich gu nadurra a dh ' ionnsaidh nam port a bu toigh leis a ' Phiobaire bhi cluich air a ' phiob .
 
Bha aon phort gu sonruichte air an do shocruich a h - inntinn .
 
“ Bha do speis do ' n phort so , a rùin , ” arsa bhantrach , “ riamh ro mhòr , agus is maith tha fios agam c ' arson , ' s e am port a bhithinn fein an comhnuidh ag iarraidh ort a chluich an uair a bha sinn a ' suiridh .
 
Cha leig mi am port sin air di - chuimhne gu brath .
 
” Leig a ' bhantrach bhochd air di - chuimhne aobhair a turuis .
 
Chaidh a giulan air a h - ais , le cumhachd na smuain , gu bliadhnachan a h - òige ' s a sunnd ; agus , mu ' n d ' thug i ' n aire c ' àite an robh i , sheinn ' us dhanns ' i ' m port air uaigh a

Powered by CQPWeb