Displaying extended context for query match in text 112002
    

bha an là fada samhraidh ' g a chaitheamh , o mhaduinn gu feasgar , ann am bhi a ' giùlan chorp marbha a dh ' ionnsuidh na h - uaighe .
 
Am measg sheallaidhean muladach eile chunnaic mi a h - aon a bha air leth goirt .
 
Is e bh ' ann bean a ' falbh , leatha fhéin , a ' gal , seachad air dorus an tighe ' s an d ' fhuirich mi ( a bha ann an teis - mheadhon àite na plàigh ) , le ciste bheag aice ' n a h - achlais , ' g a giùlan a dh ' ionnsuidh a chlaidh .
 
Shaoil leam gur e bh ' ann màthair an leinibh , gu ' n robh an teaghlach uile ach sud air an toirt air falbh , agus gu ' m b ' éigin di fhéin an leanabh mu dheireadh ud a chur ' s a chiste agus ' adhlacadh .
 
Air dara mios an fhoghair , bha dòchas againn ri faochadh .
 
Ach is ann a ràinig e airde na ' s mò , oir thainig e nis gu bhi ' n a 6988 ' s an t

Powered by CQPWeb