Displaying extended context for query match in text 33
    

' s a stéidhich iad rìoghachd Dhail - riada , le a ceanna - bhaile aig Dun - ad .
 
B ' e Gàidhlig an cànan a bh ' aca , agus anns na ceithir cheud bliadhna an deidh sin , sgaoil a ' Ghàidhlig air feadh mór - chuid Albainn , a ' cur ás do ' n chainnt Chruithnich , Pictish , a bhuineadh ann an tomhas co - dhiù do roinn Cuimreach nan Ceilteach Ach ged a shluig na Ceiltich Ghaidhealach ( no Goidelic ) na Cruithnich a thaobh cànain , tha an “ seòrsa ” Cruithneach fhathast air sgeul air feadh Albainn — tha sluagh na Gaidhealtachd agus nan Eileanan an

[TD 71]

diugh beag agus dorch anns a ' chumantas , ged a tha feadhainn ann a tha àrd , bàn no ruadh .
 
Tha sgaoileadh na gine airson falt ruadh ann am Breatainn coltach ri sgaoileadh na gine fala O ( i ) , agus is dòcha gum b ' e an seòrsa fala O bu mhotha bha aig na Ceiltich agus aig sluagh Linn an Umha a bha ann am Breatainn mus tàinig na Ceiltich .
 
Thainig sluagh le seòrsa fala A a -

Powered by CQPWeb