Displaying extended context for query match in text 101
    

Maed aineachd air Eirinn uile , Dhuitsa uamsa Bhrichni Bharabhui , Ad sa Bhios mise ' m Rìgh gu teann , Air ard Rioghachd na h - Eirinn .
 
34 ' S an an sin ' thog Cuchulin a sgia , Thair a mhaolin Bharraliath ; Sheal Snaois air a dha shleagh , ' S ghlac Connull a Chloidheamh .
 
35 Sin nuair thubhirt Brichni gu muaidh , Mac mhic Cairbre o ' n Chraoibh Ruaidh ; Cia thorchrar leat dol ' na d ' luing , ' S tu gun ghèil o ' n Choinchullin .
 
36 Am bheil aig Cuchullin mac , Innis gu fior a Bhrichni Nim bheil aig Cuchullin Mac , Na nian is Gile glac .
 
37 Na Dallan munidh Bràghad , Na mac dilis deagh mhàthar , Ach b ' annsa leis naois anaigh , A Bhrathair Ailibhin agus ardan .
 
38 Freagir a Choinchulluin choin , A mhic seud riogh subhald ; Teirbert snaoise an dò cheann , ' S air do chuid do dh ' fhearaibh Eirinn .
 
39 Nim fearr mir no Snaois , Nim fearr laoch a Chomh aois ; Ach Diongidh Snaois còir nath , Ceud do gach cuiridh comhla

Powered by CQPWeb