Displaying extended context for query match in text 102004
    

sin a bha mo chàirdean ' s mo luchd - dùthcha ' gabhail tàimh .
 
Bha e ' n deigh

[TD 271]

meadhon oidhche an uair a thainig sinn do Phriceville ; ' s chuir mise suas am fear de thighean - aoidheachd a ' bhaile .
 
Moch ' s a ' mhaduinn an ath latha chaidh fathunn a sgaoileadh mu m ' theachd do ' n bhaile .
 
Bha Mr .
 
Tèarlach Camron , am ministeir , am measg nan Gaidheal còire thàinig a chur fàilte orm .
 
Thairg e dhomh aoidheachd maille ris fhein cho fad ' s a bhithinn ' s an àite .
 
Ach bha bancharaid dhileas faisg air a ' bhaile , nach fuilgeadh dhomh i fhein fhàgail .
 
Chuir Mr .
 
Camron mar fhiachaibh orm searmonachadh ' n a eaglais fhein air an t - sàbaid .
 
Air teachd do am an aoraidh fhollaisich bha ' n eaglais làn de m ' luchd - dùthcha nach cuala mo ghuth bho chionn corr us dà bhliadhn ' - diag thair fhichead .
 
An deigh na searmoin thainig a ' mhòr chuideachd a chur fàilte orm .
 
Chaidh an gnùis as aithne orm ged a b ' eòl

Powered by CQPWeb