Displaying extended context for query match in text 108
    

déigh dhomh a ' chaora - nollaig a chur seachad , agus sguab a thoirt do ' n spréidh , mar a bha mi ' g am cheartachadh fhéin , cò ' thàinig orm ach Pàra mòr , agus mo ghoistidh Aonghas òg .
 
“ Mo bhannag ort a Phìobaire , ars ' iadsan , le aona ghuth : bliadhna mhaith ùr dhuit .
 
” “ Mar sin duibh - se , ” arsa mise ; “ ciod so , a Phàraig ?
 
” ( is e ' toirt làimh ' air searraig a bh ' aige ' n a achlais ) , “ Coileach dubh aig am bheil gogail na ' s mìsle na aon ràn a thàinig riamh á sionnsair do phìoba .
 
” Dh ' òl sinn air a chéile , agus thug Màiri an sin làmh air rud beag a bh ' aice ann an seotal na ciste mòire , de ' n fhìor Thòiseach .
 
' N a dhéigh sin thog mi fhéin orm , oir b ' e mo dhleasnas na daoin ' a chruinneachadh air maduinn an là so , le fuaim na pìoba .
 
Ghabh mi suas an Gleann o bhaile gu baile

Powered by CQPWeb