Displaying extended context for query match in text 101
    

Curiogh , Araon agus O Conachir ; Aog mac Garadh a Ghluin - ghil , Is Caoilte glegheal Mac Ronain .
 
12 Na tig air sin a Churiogh , ' S na canta comhra gun chlì ; Cho torachar leis gun fhoill , Gèill air rioghachd Eirinn .
 


[TD 5]

13 Mur e ' n Garbh Mac Stairn a t ' ann , On ' Ghrèig uamharaidh ro ghairg ; Bheir e leis ar gèill air muir , Dh ' aindeoin fearaibh Fiannaibh .
 
14 Chunnaic mi cuig catha deuga , Do chathan Fhamhairean ' s ni ' m breug ; Aig breath san tir Shoir air a Gharbh , A ' maogh Gamain nan goirean .
 
15 Bheirinse briathar Righ arm , Fhearaibh àilidh na h - Eirinn ; Nach do leig an Garbh iad o ' n mhaogh , Gus ' n do ghabh è gèil gach aon fhir .
 
16 Sin ' nuair dubhirt Connull cearnach , Ursan chatha nan blagh teimhreach , Cho d ' theid mi fein ris dam bhuin , Cho mho is eolach mi ma bheusan .
 
17 Sin ' nuair dubhirt gead mac Machith , ' N laoch b ' fhurast aithsheun ; Cha

Powered by CQPWeb