Displaying extended context for query match in text 206001
    

“ Cha ' n fheàrr an làn ' ud na làn eile , ” ars ' O Conachar Sligeach .
 
“ An làn ud fhéin gheall thu dhomhsa , ” arsa Buachaille Math !
 
Ghabh e corruich ri O Conachar Sligeach , ' s dh ' fholbh e ' s ràinig e taigh a ' Bhodaich ' Ic Ceochd .
 
Rinn nighean a ' bhodaich deoch dha de dh ' ubhlan réim ' s de bhainne blàth , ' s thachdadh e .
 
' S dhealaich mise riu ; ' s thug eud dhomh im air eibhleig , ' s brochan - càil an créileig , ' s bròga pàipeir , ' s chuir eud air folbh mi le peileir gunna - mhòir ' air rathad - mòr gloine gus an d ' fhàg eud a ' m ' shuidhe ' staigh an seo mi .
 


[TD 323]

SECOND VERSION .
 
THE HISTORY OF THE CEABHARNACH .
 
From John Campbell , Strath Gearloch , Ross - shire .
 
[ Beurla ]

[TD 324]

[ Beurla ] EACHDRAIDH A ' CHEABHARNAICH .
 
AN latha ' n d ' thàinig O Domhnuill a mach a chumail còir agus ceartais , chunnaic e òglach a '

Powered by CQPWeb