Displaying extended context for query match in text 108
    

tàmh , gun stad ; cnagan agus gòbhlan agus eagan a ' freagairt d ' a chéile .
 
Cuibhleachan beaga ' n an deann - ruith mu na cuibhleachan mòra .
 
Duine truagh shìos ' am measg na h - acfhuinn , a ' cur na smùid deth , far nach saoileadh tu am b ' urrainn do luch dol gun a milleadh ; ach bha esan a ' gluasad air feadh na h - ùpraid , cho neo - sgàthach ' s a rachadh Pàra mòr no mise ' am measg nan caorach ; ag armadh gach acfhuinn , achlais , udalain , agus feadain le h - olaidh agus le h - ìm .
 
— A dhuine thruaigh , arsa Pàra mòr , ' s ann agam nach ' eil sùil ri d ' àite ; is daor a tha thu ' cosnadh d ' arain .
 
C ' ar son ars ' esan ?
 
' s e ' tionndadh ' suas a shùl a bha ' snamh ann am fallus .
 
Ged a labhradh a ' ghèimhleag iaruinn a bha ' n a laimh , cha b ' urrainn duinn barrachd ìoghnaidh a bhi oirnn

[TD 387]

na '

Powered by CQPWeb