Displaying extended context for query match in text 125
    

chruinn bhabaidean riabhach , Lòineach , fhad - luirgneach , sgiamhach , Na d ' thuim ghiobagach , dreach - mhìn , Bharr - bhuidh , chasurlaich , àird ; Timcheall thulmanan dìamhair Ma ' m bi ' m biadh - ianain a fàs .
 
' S gu ' m bi froineisean boisgeil A thilgeas foineal ni ' s leoir , Ar gach lù - ghart de neoinein , ' S do bharraibh sheamragan lòmhar ; Mar sin is leasachan soilleir , De dh - fheada - coille nan còs , Timcheall bhoganan loinneal , A ' s tric an eilid d ' an còir .
 
' Nis treigidh coileach á ghucag , ' S caitean brucach nan craobh , ' S théid gu mullach nan sliabh - chnoc ' , Le chirc ghearr - ghobaich riabhaich , ' S bi ' dh ' ga suiridh gu cùirteil Am pillein cùl - gorma fraoich : ' S ise freagra le tùchan : — “ Pì - hŭ - hù tha thu faoin .
 
” A choilich chraobhaich nan gearr - sgiath , ' S na falluine dùi ' , Tha dubh a ' s geal air am miosgadh , Go ro

Powered by CQPWeb