Displaying extended context for query match in text 102004
    

Ma ta , a dh - innseadh na firinn , ” arsa mise , “ b ' fhearr leam aon - eigin eile ' dhol leatha .
 
” “ Cuist , ” ars esan , “ agus na dean amadan diot fein .
 
” “ Is ann da - rireadh a tha mi , ” thuirt mi ris ; “ is sibh fein a b ' fhearr a bheireadh an aire dhi na mise .
 
” “ Tha ' n gnothach gu math , ” ars ' esan ; “ cha ' n eil fhios agam c ' arson a bhithinn a ' gleidheadh coin ma dh ' fheumas mi fhein an tathunnaich a dheanamh ; na cluinnean facal tuilleadh , ach tog ort leatha , ' s na faiceam ceann no crodhan di tuille .
 
” Air falbh ghabh sinn , fada an aghaidh mo thoil , creid mi ; cha robh tlachd sam bith agam a bhi mar fhad na laimhe do ' n bhrùid neo - chneasda .
 
Ach coma co dhiubh , ghearr mi cuaille laidir , fada , de bhӑta , los gu ' n rachadh agam air a ' bhanasgail mhortail iomain gun a bhi

Powered by CQPWeb