Displaying extended context for query match in text 40
    

mise riamh a leithid .
 
Tha iad ag ràdh gu bheil puthag cho glic ri cù .
 
” “ Is nas glice na iomadh duine , ” ars Ealasaid gu tioram .
 
“ Ach o an creutair , ” arsa Sine Mhór a bha anns a éisdeachd is a sùil air Seonaidh a bha a nis a ' faotainn àite do Mhorag far am bitheadh e ri taobh , “ An creutair is e air choltas cho foghainnteach .
 
Nach ann aig a mhàthair a bhitheas an cridhe goirt .
 
” Cha d ' fhuair na mnathan cothrom an còrr abairt oir bha am pìobaire a séideadh suas a cheana , is bha neach ' ga shocracadh fhéin air séir chruaidh fhiodha , is bha fear na cathrach a ' dèanamh air a chasan .
 
Ach mun do thòisich an dannsa , chaidh Iain Bàn , a bha mar a b ' abhaist a ' cumail a shùil air an fheadhainn

[TD 58]

a bha dol a bhith a ' seinn , air a chorra - beaga far an robh Mórag le brath gum bu mhath le a h - athair bruidhinn rithe air an fhón .
 
Le facal gèarr ri Seonaidh

Powered by CQPWeb