Displaying extended context for query match in text 32
    

eil air fhàgail ach an t - ainm .
 


[TD 85]

Leabhraichean [ Beurla ]

[TD 88]

Notaichean [ Bàn ]

[TD 10]

[ Beurla ]

[TD 11]

[ Beurla ] GAIDHLIG AN ALBAINN : BEAGAN EACHDRAIDH Chan eil cinnt againn cuin a thàinig a ' Ghàidhlig a dh ' Albainn , ach bha i ann greis roimh Fhearghas mac Eirc ( faisg air A .
 
D .
 
500 ) , agus bha cànanan Ceilteach anns an dùthaich roimpe .
 
Rinn a ' Ghàidhlig a ' chùis , uidh air n - uidh , air an t - seann Chuimris agus air cànan nan Cruithneach , agus ri tìde chì sinn gun do sgaoil i air feadh na dùthcha gu léir , ach an Arcaibh is an Sealtainn is an Lodainn , far nach robh i ach fann .
 
Bha a ' Ghàidhlig aig an ìre bu sgaoilte ' s bu treasa a fhuair i anns an aonaibh linn deug , agus thòisich buaidh na Beurla a ' fàs làidir an uairsin , gu h - àraidh troimh na bailtean marsantachd ùra .
 
Dh ' fhàg na cànanan eile iomadh làrach air a ' Ghàidhlig , ann an rathad facail is ainmean - àite is

Powered by CQPWeb