Displaying extended context for query match in text 125
    

Bean a b ' aigeantaich céile , Nam eiridh ri driùchd , Cha ' n fhaigheadh tu beud da , ' S cha bu leir leis ach thu Sibh an glacaibh a chéile , Am fior eudainn nan stùc , ' S ann am eiridh na grèine , Bu ghlan leirsinn do shùl .
 
' Nuair a thigeadh am foghar , Bu bhinn leam gleadhair do chléibh , Dol a ghabhail a chrònain , Air a mhointich bhuig réidh , Dol an coinneamh do leannain , Bu ghile feaman a ' s céir Gur h - i ' n eilid bu bhòiche , A ' s bu bhrisge lòghmhorra ceum .
 
Note .
 
— This song was composed in Edinburgh while the poet was under the care of a surgeon for a sprain in his foot .
 
MARBHRANN DO SHIR SEUMAS MAC - DHONUILL .
 
* B ' FHEARR am mor olc a chluinntinn .
 
Bhrigh iomradh na fhaicinn ; Dhomhsa b ' fhurasd ' sud innse , Rug air ' m inntinn trom shac dheth ; O ' n is mi bha ' sa ' n fhulang , Bu chruaidh duilich ri fhaicinn ; Rainig croma - sgian o

Powered by CQPWeb