Displaying extended context for query match in text 206001
    

a bha gréim aic ' air a ' bhoc rug am famhair urra .
 
“ De , ” urs ' am famhair , “ a dheànadh tus ' ormsa na ' n deànainn uibhir coir ' ort ' s a rinn thus ' ormsa .
 
” “ Bheirinn ort gu ' sgàineadh thu thu féin le brochan bainne ; chuirinn an sin ann am poc ' thu ; chrochainn thu ri drìom an tighe ; chuirinn teine fodhad ; ' s ghabhainn duit le cabair gus an tuiteadh thu ' d chual chrìonaich air an urlar .
 
Rinn am famhair brochan bainne , ' s thuge uire òl .
 
Chuir ise am brochan bainne m ' a beul ' s ma h - aodann , ' s luidh i seachad mar gum biodh i marbh .
 
Chuir am famhair am boc ' i , ' s chroch e i ri drìom an tighe , ' s dh ' fholbh e féin ' s a dhaoine a dh ' iarraidh fiodh do ' n choille .
 
Bha màthair an fhamhair a stigh .
 
Theireidh Maol a ' chliobain nur a dh ' fholbh am famhair , “ ' S mise a tha

Powered by CQPWeb