Displaying extended context for query match in text 400178
    

a àrd - chathair easbaigeach suidhichte ann an aitreabh làn mòralachd is * Adamnan : Life of Saint Columba 127b - 128a .
 


[TD 168]

glòir , air leth ' na meud is ' na uimheamachadh , ' na shuidhe , a anam air a lìonadh le aoibhneas ann an Eaglais Mhòir nan Eilean , ged is beag , iriosal , diùid i , agus chuimhnich mi air faclan an t - Salmadair , ' Beinn Shioin ' s brèagh ' a suidheachadh , aoibhneas gach fearainn i ' .
 
Ach an deifir eadar labhairt smaointeachail an Ard - Eabaig agus abairt neo - mhothachail turasdaich breitheich mòr - chùiseich , a ' cur dheth rin luchd aiseig , is iad a ' dlùthachadh ris an eilean .
 
' Seallaibh Abaid Idhe .
 
Chan abaid idir i ' s gun Abaid thairis oirre !
 
' Bu mhath a dh ' fhaodadh eileanach a ath - fhreagradh , “ Nach cuala tu ?
 
Tha e ri làithean saora , agus gan cur seachad còmhla ri Abaid na h - Abaid san Iar - mhanachainn , Lunnainn .
 


[TD 185]

[ Dealbh ] AN SGEILP LEABHRAICHEAN Greta Mackenzie , Why Patagonia ?
 
( ISBN

Powered by CQPWeb