Displaying extended context for query match in text 108
    

leth , ris an abair iad an righ , do ' m bheil iad umhal ' an àm cogaidh ; ach anns gach obair agus saothair , ma ' s ann a ' ruamhar no ' gearradh coille , no ' cur a ' bhuntàta , cha - n ' eil eadar - dhealachadh air bith .
 
Chì thu a ' Bhàn - righinn le sac buntàta air a muin , agus an Righ le ' chaibe ' g a leantuinn , agus aon de na prionnsachan òg ' air a dhruim , agus fear no dithis eile fo ' achlais .
 
EACH .
 
— Nach laghach , ceanalt ' iad !
 
Ach ciod an seòrs ' aodaich a th ' aca ?
 
CUAIR .
 
— Tha ' n léine ' bha orra ' n oidhch ' a rugadh iad — an craicionn buidhe lom , gun ni tuilleadh , ach seòrsa de phlaide , no brat thar an guaillibh , agus seòrsa de dh ' apran beag timchioll nam ban , ach

[TD 144]

gun chòmhdach de sheòrsa sam bith air na leanaban , ach air an smiùradh le h - ùilleadh ' s le saill , chum an tèarnadh o

Powered by CQPWeb