Displaying extended context for query match in text 100
    

thug gaol cho mor , Ho , mo Mhàìri , &c .
 
' S tric bha mis ' a ' s Mairi , Falbh nam fàsach fial , Gu ' n smaointean air fàl - bheairt , Gu ' n chail gu droch ghniomh ; Cupid ga n - ar tàladh , Ann an cairdeas dian ; ' S barr nan craobh mar sgàil dhuinn , ' Nuair a b ' aird ' a ghrian .
 
Ho , mo Mhairi , &c .
 
Ged bu leamsa Alba ' A h - airgead a ' s a maoin , Cia mar bhithinn sona Gu ' n do chomunn gaoil ?
 
' B annsa bhi ga d ' phògadh , Le deagh chòir dhomh fhein , Na ged fhaighinn stòras , Na Roinn - Eorp ' gu léir Ho , mo Mhàiri , &c .
 
Tha do bhroilleach soluis Làn de shonas graidh ;

[TD 69]

Uchd a ' s gile sheallas , Na ' n eal ' air an t - snàmh : Tha do mhin - shlios , fallain , Mar chanach a chàir ; Muineal mar an fhaoilinn Fo ' n aodainn a ' s àillt ' .
 
Ho , mo

Powered by CQPWeb