Displaying extended context for query match in text 174
    

JM .
 
Mun chruth seo seal mun ( an sr .
 
539 cuideachd ) seall EB 268 .
 
499 .
 
onair s ' bo JM , onair , ' s bu JM2 .
 
506 - 507 .
 
seall an nota air sr .
 
416 shuas .
 
510 .
 
deorin JM , deòran JM2 .
 
Cf .
 
nota air sr .
 
9 - 10 shuas .
 
512 .
 
teoghaish JM , teòghas JM2 .
 
Sean - Ghàidhlig tegdais , “ taigh ” , Dwelly teaghas ; an dàn an Alexander Cameron , Reliquiae Celticae [ RC ] II , gheibhear an abairt ann sa nteaghuis mhoir ( d .
 
321 , sr .
 
18 ) .
 
520 .
 
Mun fhacal bìnne seall Éigse XXIV ( 1990 ) : 142 - 143 .
 


[TD 72]

526 .
 
Bhàsaich Lachlann , Fear Bhròlais , an 1686 ( CG 466 - 7 ; EB 260 ) .
 
528 .
 
Is e ainm eile air Clann MhicGilleathain Locha Buidhe a tha ann an Clann Mhurchaidh na Maighe .
 
Chan e gu robh Murchadh na cheann - cinnidh nuair a rinneadh an t - òran ( is e Eachann a bha na cheann - cinnidh eadar 1670 agus

Powered by CQPWeb