Displaying extended context for query match in text 100
    

Bheir inntinn dhuibh suas .
 
Gur guineach na Duimhnich ' N am bhriseadh cheann , Bi ' dh cnuachdan gan spuachdadh Le cruadal ' ur lann , Dream uasal ro uaimhreach , Bu dual bhi san Fhraing , ' S ann o Dhiarmad a shiolaich Por lionmhor nach gann .
 
Tha Stiubhartaich ur ghlan Nam fiurain gun ghiomh , Fir shunndach nan lu - chleas Nach tionndaidh le fiamh , Nach gabh curam roi mhuiseag Cha b ' fhiu leo bhi crion , Cha bu shugradh do dhu - ghall Cuis a bhuin dhibh .
 


[TD 21]

Gur lionmhor lamh theoma Aig Eoghann Loch - iall , Fir cholganda , bhorganda , ' S oirdheirce gniomh , Iad mar thuilbheum air chorra - ghleus ' S air chon - fhadh ro dhian ' S i mo dhuilse ' n am rusgadh Nach diult sibh dol sios .
 
Clann - Mhuirich nach soradh A chonspairn ud ial , Dream fhuilteach gun mhor - chuis Dha ' n coir a bhi fial , Gur gaisgeil fior - sheolta , Ar mor thionail chiad , Ni sibh spoltadh air feolach A stroiceadh fo ' n ian .
 
Tha Granndaich mar b ' abhaist Mu bhraidh

Powered by CQPWeb