Displaying extended context for query match in text 101
    

m fiu ' t ' ann éibhneas is loin .
 
18 ' Oisain ' s amaideach do ghlóir , Gun dadam eólais no sgóil ; ' N uair a choi ' - measa tu fein , Aros De re fiathach lon .
 
' 19 Cia ris deir thu áros De , ' N ann ris na spéura ' ud shiar ; O ' n d ' thig sneachd , is uisg , is gaoth , Teine bhaoghlach is mór fiath .
 
20 ' Oisain struagh dhuit a bhi beó , Gun ghrásaibh , gun treóir no ciall ; Ach mar Eilid an dalla cheó , Nach d ' fhuair braon do dh ' eólas Dia .
 
' 21 Do fhuair mi eólas is iúl , Cho maith sa bha Mur na Feinn ; Gu séinn Clarseich agus ciúil , D ánaibh úr , is sealg an fhéidh .
 
22 ' No coi - meas thusa gu bráth , Sealg is Clarsaichibh is duain ; Re eólas bhi air lágh Dhe , An tí leirsinnach tha buan .
 
' 23 ' Am bheil leirsinn is fios aig , Air gach ni a ' ta fuidh ' n ghréin ; Gach creatair tha

Powered by CQPWeb