Displaying extended context for query match in text 102004
    

Dh ' fhaighnich iad d ' e , c ' àite an d ' fhàg e fear an tighe .
 
Ghabh e choimhead caraid ' th ' ann an àite tha ' n sud , ars ' Alastair , ' s o ' n nach ' eil dùil aige tighinn dhachaidh an nochd , thuirt e riumsa sibhse dh ' innseadh dhòmhsa an aite ' s am bheil an t - airgiod an gleidheadh .
 
Tha eagal orm nach urrainn duibh innseadh dhomh an déigh a ' bhlonag a thoirt asaibh .
 
Thuirt mi ris gur fichead punnd Sasunnach a bhithinn ag iarraidh air son mo shaothrach .
 
An uair a chuala na boirionnaich so thuirt iad ris , tha preas an sin air do chùlaobh , agus so dhuit iuchair , ' s fosgail e .
 
Ghabh Alastair còir an iuchair , agus dh ' fhosgail e ' m preas , ' s ciod e a fhuair e ann ach mile punnd Sasunnach , ' s a mach thug e cho luath ' s a bh ' aige .
 
Ach cha b ' fhada gus an d ' thainig fear an tighe ' s ' an lighich , ' s

Powered by CQPWeb